W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych będzie Radca Prawny Anna Biczysko, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Anna Biczysko z siedzibą we  Wrocławiu, ul. Modra 4/6 (zw. dalej „Kancelarią”),

2. Dane kontaktowe Administratora: radca@ab-kancelaria.com, ul. Modra 4/6, 54-151 Wrocław, nr tel. : +48 604 64 84 54,

3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed osobami trzecimi, sądami, innymi organami i instytucjami na terenie RP. Kancelaria nie przetwarza Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe oraz  informacje przekazane radcy prawnemu lub adwokatowi niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa.

6. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: – radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną. 

9. Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.

11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
12. Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.